Menu

Thơ Tự Kỷ

Thơ Tự Kỷ
Thứ hai em phải đi làm
Thứ ba em cũng vì làm phải đi
Thứ tư là việc nên đi
Thứ năm càng phải vội đi để làm
Thứ sáu em cũng phải làm
Thứ bảy bận quá vì làm thì đi
Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi ĐI LÀM
St