Menu

StartUps Việt Nam và Thiên tai

StartUps Việt Nam và Thiên tai
StartUps Việt Nam và Hệ sinh thái Khởi Nghiệp Quốc Gia Việt Nam cần có câu chuyện cụ thể để bà con giảm thiệt hại tới mức thấp nhất với bão, lũ, động đất, sóng thần, hạn hán, dịch bệnh…
Thiên tai và môi trường là câu chuyện không của riêng ai, chúng ta cần đoàn kết để viết cùng câu chuyện cụ thể.
Đề xuất sử dụng
– AI- Trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, tính toán đường đi, cường độ, phân tích Cơn Bão, Lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, sóng thần…
– Xây dựng siêu máy tính để dự báo, bằng nguồn vốn xã hội hóa
– Hệ thống cảnh báo IoT – Ngôn ngữ V- Logic Cty Hệ thống Việt – http://www.vsys.com.vn, phần cứng quốc tế và Việt Nam.
– Sử dụng và cấp phép khí cụ bay không người lái của Vinh Phạm Gia để quan trắc, chụp ảnh, video
– Tập hợp chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, người có tâm huyết với cộng đồng
– Phối hợp, kết nối với các trung tâm cảnh báo bão uy tín trên quốc tế