Menu

ĐỨC ĐỘ ĐƯỢC SUY TÔN NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

ĐỨC ĐỘ ĐƯỢC SUY TÔN NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
* Lacordaire nói rằng: “Không phải tài năng, không phải danh dự, không phải là thị hiếu để đo được sự cao quí của tâm hồn, mà chính là lòng nhân ái vậy”.
* Bullwer Lytton cũng cho thấy: “Một con tim nhân từ còn quí hơn vạn đầu não trong thế gian”.
* J. Chevalier minh định khả năng cao vượt của người có một tình yêu mến sâu rộng như sau: “Khi một người yêu Thượng Đế và mọi người một cách tha thiết, người ấy có thể làm điều mà mình muốn, vì rằng họ nương theo chân lý tối cao và tính nhân ái chí tôn, họ không thể ngã vào lầm lạc được”.
ĐỨC ĐỘ ĐƯỢC SUY TÔN NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI đó là LÒNG NHÂN ÁI
< sưu tầm >