Menu

Bác nào từng đốt pháo

Bác nào từng đốt pháo? Còn nhớ mùi khói pháo? Điểm danh nào
Pháo nổ pháo la
Bà già ngã oạch
Quà đoàng quả tạch
Con nít reo hò
Xác nhỏ xác to
Đỏ hồng chi chít
Ngòi cháy ngòi tịt
Đố mày đoán ngay
Khói đậu khói bay
Xông vào mà nhặt
——
P/S: 1 bọn mãn teen bị hóa rồ khi ngửi khói pháo, phải làm 1 bài vè con cóc cho hả 🙂